REGULAMIN

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.troy.net.pl  jest prowadzony przez TROY-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000423152, której nadano numer NIP: 925-17-75-401, numer REGON: 971231377 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych, zwaną dalej "SPRZEDAWCĄ".

 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.troy.net.pl, na której można składać zamówienia.

2. Zamawiający w sklepie internetowym www.troy.net.pl zwany dalej „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM” jest wysyłany na adres podany przez KLIENTA.

5. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej. Zapłaty można dokonać przelewem bankowym.

6. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura lub paragon, która jest doręczona KLIENTOWI wraz z PRODUKTEM.

7. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW w związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

 

§ 2. Ceny

1. Ceny są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności, jednak przed zatwierdzeniem zamówienia.

2. Ceny podane w sklepie internetowym www.troy.net.pl są ważne w ofercie sklepu internetowego oraz w oddziale SPRZEDAWCY. Ceny podane w sklepie internetowym www.troy.net.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w oddziale  SPRZEDAWCY.


§ 3. Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA w celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem. Dane kontaktowe:

http://troy.net.pl/content/9-kontakt

 

§ 4. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin dostawy zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku) od złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w dacie wpływu pełnej należności za PRODUKT na konto Sprzedawcy (lub uiszczenia jej gotówką w siedzibie SPRZEDAWCY).

2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 11.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 11.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.


§ 5. Formy płatności i dostawy

 1. Formy płatności dopuszczane przez SPRZEDAWCĘ to przelew na rachunek bankowy lub zapłata gotówką w siedzibie SPRZEDAWCY.

 2. Dostawy realizowane są przesyłkami kurierskimi.

 3. Szczegółowe informacje o płatnościach i dostawach wskazane są na stronie http://troy.net.pl/content/9-kontakt


§ 6. Warunki zwrotu

1. Zgodnie z Ustawą z  dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. 2014 POZ. 827) KLIENT który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od doręczenia PRODUKTU. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a KLIENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.

2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości zamówienia lub tylko niektórych zamówionych PRODUKTÓW.

3. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu można odesłać do SPRZEDAWCY wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: TROY-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Pionierów 39, 41-711 Ruda Śląska.

4. Dodatkowo, w przypadku odbioru PRODUKTÓW w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY, zwrotu PRODUKTÓW można dokonać również w tej księgarni, w której dokonano uprzednio odbioru PRODUKTÓW.

5. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA, w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy,  zwraca KLIENTOWI koszt towaru oraz koszt wysyłki towaru. KLIENT ponosi jedynie koszt odesłania PRODUKTU do SPRZEDAWCY (przy zakupie wielu PRODUKTÓW koszt wysyłki będzie obliczany proporcjonalnie).

6. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.


§ 7. Warunki reklamacji

 1. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność względem KLIENTA z tytułu wad fizycznych i prawnych produktu za zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.

 1. Jeżeli wada towaru została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KLIENTA.

 1. Jeżeli  sprzedany PRODUKT ma wadę, KLIENT może:

a)         złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b)        złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni wadliwy PRODUKT na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli PRODUKT był wymieniony lub naprawiany przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany PRODUKTU na wolny od wad lub usunięcia wady.

 1. KLIENT może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany PRODUKTU na wolny od wad albo zamiast wymiany PRODUKTU usunięcia wady, chyba ze doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowany przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość PRODUKTU wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niegodności, na jakie narażałby KLIENTA inny sposób zaspokojenia.

 

 1. KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada PRODUKTU jest nieistotna.

 

 1. Jeżeli sprzedany PRODUKT ma wadę, KLIENT może również:

a)         żądać wymiany PRODUKTU na wolny od wad;

b)        żądać usunięcia wady (naprawy);

SPRZEDAWCA jest zobowiązany wymienić PRODUKT wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KLIENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową PRODUKTU wadliwego w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji, żądaniem doprowadzenia PRODUKTU do zgodności z umową lub oświadczeniem o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz danymi kontaktowymi KLIENTA  na adres TROY-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O., ul. Pionierów 39, 41-711 Ruda Śląska albo złożyć reklamację bezpośrednio w oddziale SPRZEDAWCY, w której dokonano odbioru PRODUKTU.

 

 1. Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania KLIENTA.O rozpatrzeniu reklamacji KLIENT zostanie poinformowany niezwłocznie.

 

 1. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

 

§ 8. Dane osobowe

1. Dane osobowe KLIENTA, podane przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w sklepie internetowym www.troy.net.pl zostają umieszczone w bazie SPRZEDAWCY. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA.

2. Administratorem danych osobowych jest TROY-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa ; wpisaną przez Sąd Rejonowy DLA M.ST. WARSZAWY , XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000423152, której nadano numer NIP: 925-17-75-401 numer REGON: 971231377 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50 000 złotych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego www.troy.net.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

 

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych

1. Składanie zamówień przez witrynę www.troy.net.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.troy.net.pl przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witryny www.troy.net.pl do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.troy.net.pl.

3. Witryna www.troy.net.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

4. Sklep internetowy  www.troy.net.pl używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików Cookie znajduje się tutaj http://www.troy.net.pl/polityka-cookies.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

2. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego www.troy.net.pl należy kierować na adres TROY-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. z dopiskiem "SKLEP INTERNETOWY".

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Polityka Prywatności Sklepu internetowego  www.troy.net.pl  szanuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez TROY-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa , NIP: 925-17-75-401, KRS: 0000423152 w celach realizacji zadań naszego sklepu internetowego, na które składa się realizacja zamówień oraz wysyłka newslettera w wersji e-mail.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  2014 poz. 1182 ze zm.

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z poźn. zm.)

Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 Nr 100, poz.1024)

Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności sklepu internetowego www.troy.net.pl.  W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie konta.

  

RODO

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych „ADMINISTRATOR”- jest Troy Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ulicy: Al. Solidarności 115/2, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000423152 NIP: 925-17-75-40, REGON: 971231377 , tel. 22 725 78 12

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1.W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

 Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.

Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe
w imieniu Troy-Dystrybucja sp. z. o.o.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Troy-Dystrybucja sp. z o.o.
- partnerzy handlowi

- firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
- firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne
, informatyczne

Troy-Dystrybucja sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani, iż Troy-Dystrybucja sp. z o.o. jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 

Polityka cookies 

Księgarnia internetowa www.troy.net.pl używa plików Cookie, niewielkich plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniu, którego używa Klient (komputer, tablet, smartfon itp.), w celu umożliwienia mu właściwego korzystania ze wszystkich opcji sklepu. Równocześnie zbieranie plików Cookie ułatwia rozwijanie sklepu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Klientów.

Pliki typu Cookies umożliwiają:

 zapamiętanie danych logowania Klienta (dzięki czemu nie musi on za każdym razem wpisywać loginu i hasła) czy produktów dodanych do koszyka itp.,

utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie księgarni ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostosowanie zawartości sklepu do zainteresowań Klienta,

zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni,

tworzenie statystyk oglądalności podstron księgarni.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, które przechowywane są do czasu wylogowania z księgarni internetowej lub zamknięcia przeglądarki, oraz Cookies stałe, przechowywane w urządzeniach, z których Klient korzysta przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez niego.

 

UWAGA!

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików Cookie może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.

Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności księgarni internetowej.

W księgarni internetowej wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów w celu personalizacji działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

 

 


Warto kupić

Kontakt

Skontaktuj się z nami

22 725 78 12/15

troy@troy.net.pl

Telefon:0123-456-789

Siedziba firmy

ul. Legionowa 2 
01-343 Warszawai

payu